Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
SOCHA VO VODE
3. ročník medzinárodného výtvarného sympózia
Mašekov mlyn 2007
12. augusta - 19. augusta 2007, Mašekov mlyn, Horný Ohaj

Deň otvorených dverí: 18. august 2007

Vernisáž open air výstavy výsledkov sympózia: 18. august 2007 o 16.00 hod.

Trvanie open air výstavy: 18. august - 28. september 2007.

Súčasťou vernisáže je aj 1. ročník súťaže vo varení kotlíkového gulášu.

Reinštalácia výstavy MAŠEKOV MLYN 2007 sa uskutoční v septembri 2007 v Galérii PF 01, Panenská ul. 29, Bratislava.

Kontakt: Mgr. Barbara Gindlová, gindlova@trithem.com, tel.: 0903 333 881, http://www.zpm.sk

ZÁMERY A CIELE SYMPÓZIA

Zámerom Združenia prvého mája a projektu je vytvoriť podmienky pre dlhoročnú, periodicky sa opakujúcu umeleckú aktivitu, akou je dvojtýždňové sympózium. Cieľom projektu je príprava a realizácia 2. ročníka medzinárodného sochárskeho sympózia Mašekov mlyn 2007, ktoré sa tento prijalo prívlastok stredoeurópske výtvarné sympózium Mašekov mlyn 2007 z dôvodu prioritného výberu výtvarníkov z krajín strednej Európy s dôrazom na krajiny V4. Zámerom predkladaného projektu je vytvorenie verejne prístupného sochárskeho parku prezentujúceho výsledky tvorby domácich a zahraničných výtvarníkov priamo v prírodnom prostredí farmy Mašekov mlyn prostredníctvom systematicky sa opakujúcej aktivity – výtvarného sympózia.

HLAVNÁ TÉMA PRE ROK 2007

Názov tohtoročného medzinárodného sympózia SOCHA VO VODE je daný témou – realizáciou diel pre a na vodnú hladinu a meandra rieky Žitavy, ktorá je prirodzenou súčasťou areálu Mašekovho mlyna. Využitie vodnej hladiny ako prirodzenej naturálnej výstavnej plochy sa v zmysle diskusií s výtvarníkmi ukazuje ako veľmi inšpiratívny a netradičný prvok. Spojenie materiálov (socha, kameň, drevo, textília a iné) a vody, ktorá materiál nadnáša, hrá sa s ním, ukrýva ho, hýbe – dáva potenciálnym objektom byť kinetickými ako aj statickými objektmi.

Kulisa starého mlynu v pozadí výstavnej plochy – hladiny rieky a meandru rieky Žitavy - je prvok, ktorý je nutné rešpektovať a brať pri realizácii diel do úvahy. Ďalším faktorom, ktorý je nevyhnutné rešpektovať je, že diela, ktoré vzniknú musia rešpektovať vysoké ekologické kritériá, pretože rieka Žitava je živým organizmom a štruktúrou vyživujúcou miestnu – často chránenú – faunu aj flóru. Hravé, vodyvzdorné a predsa sa adaptabilné pre vodné prostredia – to je charakteristika diel budúceho ročníka sympózia. Socha na vode by sa mala stať témou, ktorú budú tvorcovia riešiť v spektre svojich profesionálnych preferencií. Rozsah výtvarných riešení je bohatý na možnosti tvorivých realizácií: od drobných úžitkových predmetov k brehu rieky, cez pojednanie architektonických zložiek jednotlivých obytných a i hospodárskych budov pri rieke, tvarovanie a formovanie brehov rieky až po sochárske prezentácie, výtvarne zrealizované „detské kútiky – priestor pre deti“, či výtvarné artefakty PRE a NA VODNÚ HLADINU AKO AJ V BLÍZKOM OKOLÍ RIEKY.

ZÁKLADNÝ A NEMENNÝ PRINCÍP

V zhode s filozofiou zakladateľov a prevádzkovateľov farmy i zúčastnených tvorcov výtvarné, architektonické i dizajnérske riešenia budú vychádzať z idey rešpektovania prírody i funkcií, ktoré farma napĺňa, tak, aby vznikli esteticky inšpiratívne prostredie, v ktorom umenie, dizajn i remeslo nebudú cudzorodým, ale práve harmonizujúcim elementom.

INOVÁCIA - SYNCHRONIZÁCIA TÉMY PROSTREDNÍCTVOM INÉHO VÝTVARNĚHO ŽÁNRU

Na sympóziu budú realizované nové návrhy v zmysle témy SOCHA NA VODE a zároveň vytvorené ďalšie diela, ktoré vzniknú na mieste sympózia počas jeho trvania. Paralelná aktivita, ktorá sa viaže na sympózium je výskum možností kresby. Prepojenie prípravy a realizácie sôch s paralelným sympóziom kresby – ponúka novú možnosť zachytiť priebeh a výsledky tvorby autorov, ako aj sympózia formou, ktorá výtvarnému podujatiu v naturálnom prostredí prináleží najviac – tou je práve kresba. Výstava kresieb sa uskutoční v priestoroch mlyna.

ZABEZPEČENIE SYMPÓZIA

Autorom koncepcie a odborným garantom sympózia je Mgr. Barbara Gindlová. Kurátorkou sympózia (jeho dvoch častí – kresliarskej i sochárskej) je Mgr. Viera Kleinová, pôsobiaca niekoľko rokov ako kurátorka v Dizajn štúdiu ÚĽUV. Odborným garantom projektu je akad. sochár Juraj Opršal a Mgr. Norbert Lacko – filozof a pedagóg na VŠVU. Organizačným garantom projektu je Združenie prvého mája a zástupcovia rodinnej farmy Mašekov Mlyn.

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Sympózium predpokladá aj možnosť práce s kovom v pôvodnej kováčskej vyhni, ktorá je od roku 2006 postupne uvadzaná do prevádzky.

ZDOVODNENIE LOKALITY A MIESTA SYMPÓZIA

Základný názov sympózia sa viaže na vybraný priestor, v ktorom sa stretnutie výtvarníkov a umelcov deje – Rodinná biofarma Mašekov mlyn, ktorá je situovaná v blízkosti obce Horný Ohaj, neďaleko Vráblov. Farma vznikla ako aktivita, kde sa okrem adaptácie existujúcich stavieb a ich postupného revitalizovania, realizujú aj ďalšie činnosti súvisiace s prírodou determinovaným spôsobom života – www.ffmm.sk. Hlavným cieľom aktivít Rodinnej farmy Mašekov mlyn je renesancia komplexného a pritom stále sa vyvíjajúceho sa vzťahu človeka a prírody. Zvolené miesto, situované do priestoru meandrov a zákutí rieky Žitavy, vytvára ideálne predpoklady a podmienky pre tvorbu. Sympózium je pokusom o funkčné a prirodzené začlenenie výtvarných elementov do živého organizmu farmy. Pripravovaný projekt celkom logicky kladie aj otázku možností súzvuku človeka a prírody, či zakomponovanie umeleckých diel a artefaktov priamo do špecifického kontextu prostredia Mašekovho mlyna.

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY

Na sympóziu bude realizovaných minimálne 10 objektov pre a na vodnú hladinu – počas sympózia vzniknutých a realizovaných diel. Ako aj niekoľko desiatok kresieb. Projekt počíta s realizáciou Dňa otvorených dverí, ktorý ponúkne miestnej komunite na lokálnej úrovni možnosť zoznámiť sa s procesom tvorby sochárskych a iných výtvarných a úžitkových diel a súčasne ponúkne možnosť jednodňového tvorivého workshopu pre deti a mládež. Počas tvorivého workshopu budú vytvorené podmienky pre realizáciu výtvarných diel priamo deťmi a ich aktívnu účasť v umeleckom procese. Súčasťou projektu je i príprava a vydanie katalógu prác, ktoré vzniknú na sympóziu. Cieľom predkladaného projektu je dobudovať všetky potrebné kroky a podmienky, aby idea verejne prístupného sochárskeho parku priamo v prírodnom prostredí farmy Mašekov mlyn bola naplnená. Hlavným výsledkom projektu je realizácia takých opatrení a zabehnutie mechanizmov, ktoré zabezpečia realizáciu myšlienky verejne prístupného STREDOEURˇOPSKEHO SOCHÁRSKEHO PARKU, ktorý doposiaľ v strednej Európe neexistuje. Sympózium ako jeden zo „žánrov“ a foriem spolupráce domácich a zahraničných výtvarníkov, z dôvodu svojej periodicity, je ideálnym predpokladom pre postupné budovanie sochárskeho parku. Každý rok sympózia je tematický ohraničený a prináša minimálne realizáciu a osadenie 10 výtvarných objektov s dôrazom na sochárske diela pre exteriér, ktoré budú osadené vo voľnej prírode v rámci intravilánu Mašekovho mlyna.

KONTAKT NA ORGANIZÁTOROV
 • Mgr. Barbara Gindlová, predseda Združenia prvého mája, gindlova@trithem.com
 • Michal Demeš, Rodinná farma Mašekov mlyn, michal.demes@ffmm.sk
ÚČASTNÍCI SYMPÓZIA
 • MARKO HORBAN
 • TIBOR UHRÍN
 • HANY KAŠIČKOVÁ
 • MIROSLAVA PODMANICKÁ
 • KATI HAÁSZ (HU)
 • ÁGNES SZABÓ (HU)
 • DÁVID BAFFI
 • STANISLAVA GAGAČOVÁ
 • TEREZA LANGEROVÁ
 • ĽUBA SAJKALOVÁ
 • JÁN SAJKALA

 • Rodinná farma Mašekov Mlyn, Vráble
 • FONTIS - občianske združenie

Kurátorka sympózia: Viera Kleinová

Koncepcia: Barbara Gindlová

Projektový tím: Juraj Opršal, Milan Havlík, Helena Veselská, Michal Demeš

SPONZORI

TENTO PROJEKT SA USKUTOČNILA VĎAKA PROGRAMU PODPORíME VEĽKÉ NÁPADY KONTA ORANGE, n.f. Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 • Združenie prvého mája
 • Rodinná farma Mašekov mlyn
 • Fontis

FOTOGALÉRIA
KNIHA NÁVŠTEV
 • Organizátori uvitajú Vaše postrehy a dotazy ktoré môžete uviesť v Knihe návštev