Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Zvieratá
Biofarmy prispievajú k ochrane netopierov

Intenzifikácia poľnohospodárskej výroby, ktorej cieľom bola vyššia produkcia plodín na jednotku plochy, bola umožnená vyššou mechanizáciou a vo veľkej miere použitím agrochemikálií. Zvýšená produkcia je však často dosahovaná na úkor habitatovej a druhovej diverzity na farmách a má preukázateľné negatívne dopady na viaceré zložky životného prostredia. Vo Veľkej Británii, kde dominuje intenzívne poľnohospodárstvo, žije 16 druhov netopierov. Šesť z nich je kriticky ohrozených. Bolo zistené, že hlavná príčina ohrozenia týchto šiestich druhov je zanikanie habitatov a intenzifikácia poľnohospodárstva. V štúdii Bristolskej univerzity bola porovnávaná aktivita netopierov a druhová diverzita na 48 biofarmách a konvenčných farmách. Zistili vyššiu letovú a lovnú aktivita netopierov na biofarmách ako na konvenčných farmách. Dva druhy kriticky ohrozené alebo už vyhynuté v krajinách západnej Európy boli pozorované len na biofarmách. Príčinou preferencie biofariem je druhovo pestrejšia a početnejšia ponuka hmyzu, ktorým sa európske druhy netopierov živia. Menej intenzívne hospodárenie prospieva netopierom a ak stúpne počet biofariem, môže to napomôcť zvráteniu vymierania populácií netopierov.

Ďalšie závery tohto výskumu sú uvedené v abstrakte alebo Vám môžeme na požiadanie zaslať e-mailovú adresu autora článku.

Abstrakt

1. Intenzifikácia poľnohospodárstva je považovaná za hlavnú príčinu poklesu početnosti mnohých európskych populácií netopierov. Pretože na biofarmách je zakázané používanie agrochemikálií, porovnali sme biofarmy s konvenčnými farmami, aby sme testovali hypotézu, že poľnohospodárska intenzifikácia založená na veľkej miere používania agrochemikálií bola činiteľom pri úbytku populácií netopierov. Aktivita netopierov a druhová diverzita bola porovnávaná na dvojiciach - biofarma a konvenčná farma.

2. Aktivita netopierov bola sledovaná pomocou akustických prieskumov v špecifických habitatoch južného Anglicka a Wales. Za použitia analýzy tzv. “artificial neural networks” bolo identifikovaných 81% preletov netopierov do druhu. Pri zvyšných 9% preletov bol určený rod.

3. Celková aktivita netopierov bola signifikantne vyššia na biofarmách ako na konvenčných farmách. Výrazne viac preletov bolo zaznamenaných nad vodnými hladinami na biofarmách. Lovná aktivita tiež bola signifikantne vyššia na biofarmách ako na konvenčných farmách.

4. Dominantné druhy boli večernica malá (Pipistrellus pipistrellus) a večernica krpatá (Pipistrellus pygmaeus). Výrazne viac preletov netopierov rodu Myotis bolo zaznamenaných na biofarmách. Tento rozdiel bol signifikantný aj keď boli vodné habitaty hodnotené osobitne.

5. Aktivita netopiera vodného (Myotis daubentonii) a netopiera Brandtovho (Myotis brandtii) bola signifikantne vyššia na biofarmách ako na konvenčných farmách. Aktivita netopiera veľkouchého (Myotis bechsteinii) a netopiera Brandtovho (Myotis brandtii) bola výrazne vyššia nad vodnými habitatmi biofariem. Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) a podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum) boli zaznamenané len na biofarmách v lesných habitatoch, nad pasienkami a ornou pôdou.

6. Táto štúdia upozorňuje na postavenie netopierov ako bioindikátorov a zároveň obete zmien v poľnohospodárstve. Rozdiely v aktivite netopierov môžu byť odrazom vyšších živých plotov a lepšej kvality vody na biofarmách. Vyššia lovná aktivita taktiež poukazuje na to, že kvalita habitatov z hľadiska potravnej ponuky je vyššia na biofarmách. Menej intenzívne hospodárenie prospieva netopierom a ak stúpne počet biofariem, môže to zvrátiť vymieranie populácií netopierov.

Journal of Applied Ecology, 40, 984–993.

Martin Ceľuch
- 2. decembra 2005 -

Linky